در حال حاضر این حرف اخر من است:دست هامان خالی دل هامان پراز خانه که می آییدستمال سیاه بیارو تحملی طولانی تراحتمالا گریستن ما بسیار استاشتباه از من بوداشتباه از من بود ....؟؟؟
جمعه بیست و هفتم 10 1387
X